Menu

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Skals Fodboldforening – Valkyrien

(Skals FF)

 

1

Foreningens navn er Skals Fodboldforening – Valkyrien, også kaldet Skals FF. Foreningens hjemsted er Skals, hvor den blev stiftet i maj 1902.

 

Foreningen er tilsluttet DBU samt de foreninger og samarbejdspartnere, som efter bestyrelsens beslutning, findes attraktive for klubbens virke.

 

2

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke fodbold og andre idrætsgrene med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, samt at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det lokale samfund.

 

 3

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Ved aktive medlemmer forstås aktive ledere og spillere. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme rettigheder som aktive medlemmer.

 

4

Bestyrelsen fastsætter kontingent og opkræver dette. Såfremt betaling ikke har fundet sted senest 2 måneder efter påkrav, medfører dette efter bestyrelsens beslutning suspension. Genoptagelse kan herefter først ske når restancen er betalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for kontingent.

 

5

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

6

Bestyrelsen kan beslutte foreløbigt at ekskludere et medlem, når den finder, at den pågældende i væsentlig grad har modarbejdet foreningen eller på anden måde i væsentlig grad har optrådt usportsligt. Bestyrelsen skal forelægge sin beslutning på den næstfølgende ordinære generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling, der træffer endelig afgørelse om eksklusionens opretholdelse, hvortil der kræves 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

 

7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar kvartal. Indkaldelse hertil sker med 14 dages varsel ved annoncering i de lokale aviser eller ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside samt øvrige sociale medier.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsordenen skal mindst omfatte:

 

Valg af dirigent og protokolfører.

Formandens beretning.

Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Valg til bestyrelsen.

Valg af suppleanter.

Valg af revisorer og suppleanter for disse.

Indkomne forslag.

Eventuelt.

 

8

Bestyrelsen kan beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske ved annoncering i de lokale aviser eller på foreningens hjemmeside samt øvrige sociale medier med angivelse af dagsorden, med 8 dages varsel. Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom.

 

 

9

Alle aktive medlemmer over 16 år, forældre til aktive medlemmer under 16 år samt passive medlemmer, der betaler kontingent svarende til seniormedlemmernes, er stemmeberettigede ved foreningens generalforsamling og desuden valgbare til bestyrelsen. Andre kan med generalforsamlingens tilladelse vælges til bestyrelsen. Stemmeretten kan kun udøves personligt. Generalforsamlingens beslutninger kræver almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der til ændring af vedtægterne både tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte og almindeligt stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis der fremsættes ønske derom, skal skriftlig afstemning finde sted. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

10

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af minimum 5 og maximum 9 medlemer. Dog altid kun et ulige antal. Heraf vælges snævreste mulige flertal i ulige årstal og snævreste mulige mindretal i lige årstal. Desuden vælges der hvert år minimum 1 suppleant til bestyrelsen, 2 revisorer og minimum 1 revisorsuppleant.

Ved ændring i antal valgte medlemmer til Bestyrelsen, skal der tages stilling til hvem der vælges for 1 henholdsvis 2 år ad gangen, således ovenstående krav om snævreste mulige flertal i ulige årstal og snævreste mulige mindretal i lige år kan overholdes.

Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtager suppleanten det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

 

11

Snarest efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Formanden kan ikke også være næstformand og kasserer; mens næstformand og kasserer kan være samme person.

 

Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejder efter en forretningsorden, som den reviderer mindst én gang årligt inden udgangen af maj måned.

 

12

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov og ellers når et bestyrelsesmedlem kræver det. Formanden indkalder til møderne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indvarslet med mindst 2 dage, og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er mødt. Til beslutninger kræves almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udarbejdes referat over alle vedtagne beslutninger og referatet godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

 

 

13

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne, træffer bestyrelsen afgørelse i alle forekommende spørgsmål. Dispositioner vedrørende fast ejendom, herunder låneoptagelse i forbindelse hermed kræver godkendelse på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Dokumenter vedrørende fast ejendom skal underskrives af den samlede bestyrelse.

 

14

Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Kassereren fører regnskabet og fremlægger dette i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelsen og revisorer og eventuel kassebeholdning skal være til stede.

 

15

Til opløsning af foreningen kræves tilslutning fra mindst 3/4 af alle aktive medlemmer, dog kan foreningen ikke opløses, så længe der er mindst 15 aktive medlemmer. Hvis foreningen ophører, skal dens nettoformue anvendes til støtte for fodboldsporten/-spillet i Skals efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Luk